Name Life Info Nationality
Lou Stoumen (Springtown, Pennsylvania, 1917 - 1991, Sebastopol, California) AmericanYour current search criteria is: Artist is "Lou Stoumen".